Carl Zeiss NV

Eindgebruikerslicentieovereenkomst voor ZEISS apparaatsoftware

1 Definities en toepasselijkheid
1.1 U (hierna "Licentiehouder" genoemd) hebt een bepaald apparaat gekocht ("ZEISS apparaat"), hetzij van Carl Zeiss AG ("ZEISS"), hetzij van een van zijn dochterondernemingen of geautoriseerde distributeurs, of van een andere derde partij. Dit ZEISS apparaat is uitgerust met software die eigendom is van, of respectievelijk in licentie is gegeven door ZEISS ("ZEISS apparaatsoftware").

1.2 Elk gebruik van de ZEISS apparaatsoftware is onderworpen aan deze eindgebruikerslicentieovereenkomst voor ZEISS apparaatsoftware ("EULA").

1.3 Deze EULA is niet van toepassing op software van derden, met inbegrip van wat bekend staat als gratis software en opensourcesoftware (FOSS). Dergelijke software van derden is onderworpen aan de toepasselijke licentievoorwaarden van de respectieve derde. ZEISS en de Licentiehouder komen overeen dat alle garanties of aansprakelijkheid van ZEISS voor dergelijke software van derden uitdrukkelijk worden uitgesloten, tenzij anders overeengekomen tussen ZEISS en de Licentiehouder.

2 Reikwijdte van deze EULA; afzonderlijke overeenkomst voor ZEISS apparaten
2.1 Deze EULA beschrijft de beperkte rechten die ZEISS aan de Licentiehouder verleent met betrekking tot de ZEISS apparaatsoftware.

2.2 Indien de Licentiehouder een ZEISS apparaat rechtstreeks bij ZEISS aanschaft, hetzij tegen een vergoeding, hetzij gratis, geldt het volgende:
De aankoop door de Licentiehouder van het respectievelijke ZEISS apparaat met de ingebouwde ZEISS apparaatsoftware en alle gerelateerde rechten en verplichtingen van ZEISS aan de ene kant en die van de klant (= de Licentiehouder) aan de andere kant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige kwesties die te maken hebben met de levering, prestaties, kwaliteit, hoeveelheid en prijsstelling, zijn onomstotelijk onderworpen aan de voorwaarden van het respectievelijke aankoopcontract tussen ZEISS en de klant.

2.3 Indien de Licentiehouder een ZEISS apparaat niet bij ZEISS, maar bij een partner of andere derde aanschaft, is het volgende van toepassing:

De aankoop door de Licentiehouder van het ZEISS apparaat en/of de ZEISS apparaatsoftware en alle bijbehorende rechten en verplichtingen van ZEISS aan de ene kant en die van de klant (= de Licentiehouder) aan de andere kant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle kwesties die verband houden met de levering, prestaties, kwaliteit, kwantiteit en prijsstelling, zijn onomstotelijk onderworpen aan een afzonderlijk aankoopcontract dat tussen de Licentiehouder en de respectieve derde partij wordt overeengekomen. De Licentiehouder kan geen beroep doen op enige vorderingen jegens ZEISS die verband houden met de levering van het ZEISS apparaat en/of de ZEISS apparaatsoftware, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele contractuele vorderingen die voortvloeien uit enige defecten, storingen of gebreken. Alle dergelijke vorderingen van de Licentiehouder zullen door de Licentiehouder geldend worden gemaakt jegens de respectieve derde partij van wie de Licentiehouder het betreffende ZEISS apparaat heeft gekocht. Onverminderd het hiervoor bepaalde, verleent ZEISS aan de Licentiehouder de gebruiksrechten met betrekking tot de ZEISS apparaatsoftware in overeenstemming met de bepalingen van deze EULA.

3 Intellectuele-eigendomsrecht
3.1 Behoudens de beperkte rechten die uitdrukkelijk in deze EULA worden verleend, behoudt ZEISS zich alle rechten, aanspraken en belangen voor op en in de ZEISS apparaatsoftware, met inbegrip van alle bijbehorende Intellectuele-eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd). Krachtens deze overeenkomst worden aan de Licentiehouder geen andere rechten verleend dan de rechten die hierin uitdrukkelijk zijn uiteengezet.

3.2 Voor de toepassing van deze EULA verwijzen "Intellectuele-eigendomsrechten" naar elk intellectuele-eigendomsrecht of ander (eigendoms)recht over de hele wereld, in alle media, zowel in het heden als in de toekomst, voor alle versies en elementen, in alle talen, en voor de volledige duur van dergelijke rechten, voortvloeiend uit de voorgeschreven wet of volgens het gewoonterecht, uit een contract of anderszins, en al dan niet geregistreerd of registreerbaar, met inbegrip van (a) rechten op alle uitvindingen, ontdekkingen, gebruiksmodellen, octrooien, heruitgaven en opnieuw onderzochte octrooien of octrooiaanvragen (ongeacht waar deze zijn ingediend of zijn uitgegeven, met inbegrip van voortzettingen, gedeeltelijke voortzettingen, vervangingen en afsplitsingen van dergelijke aanvragen en alle prioriteitsrechten die uit dergelijke aanvragen voortvloeien), zowel bestaande als die in de toekomst worden ingediend, uitgegeven of verkregen; (b) rechten in verband met auteursrechtelijk beschermde werken, met inbegrip van databankrechten, auteursrechten, morele rechten, aanvragen van auteursrechten en registraties van auteursrechten; (c) rechten op computersoftware en -programma's, broncodes of bedrijfsmethoden; (d) rechten op materialen; (e) rechten in verband met handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, internetdomeinnamen, bedrijfsnamen, logo's, handelsimago en de aanvragen tot registratie en de registraties daarvan; (f) rechten in verband met de bescherming van handelsgeheimen, vakkennis en/of andere vertrouwelijke informatie; (g) rechten op al dan niet gedeponeerde modellen; en (h) rechten die overeenkomen met de rechten uit deze definitie en alle andere eigendomsrechten met betrekking tot immateriële goederen.

4 Toekenning van rechten en beperkingen
4.1 Afhankelijk van de naleving van de bepalingen van deze EULA door de Licentiehouder, verleent ZEISS aan de Licentiehouder een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht om de ZEISS apparaatsoftware die in het gekochte ZEISS apparaat is ingebouwd, te gebruiken voor zover dit nodig is om het betreffende ZEISS apparaat naar behoren te gebruiken in overeenstemming met enige toepasselijke productbeschrijving. De Licentiehouder mag de ZEISS apparaatsoftware alleen gebruiken zoals ZEISS die in het ZEISS apparaat heeft ingebouwd.

4.2 Enig ander gebruik, waaronder het kopiëren, verspreiden, verkopen, leasen, verhuren of openbaar maken van de ZEISS apparaatsoftware is strikt verboden. In het bijzonder mag de Licentiehouder de ZEISS apparaatsoftware niet gebruiken (i) op of in combinatie met enige andere hardware dan het betreffende ZEISS apparaat, (ii) in combinatie met enige andere software, of (iii) als standalone software.

4.3 De Licentiehouder mag de ZEISS apparaatsoftware en/of de bijbehorende documentatie en informatie niet wijzigen, vertalen, decompileren of disassembleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZEISS, tenzij en voor zover dit is toegestaan door het toepasselijk dwingend recht. Wanneer de Licentiehouder van plan is de ZEISS apparaatsoftware te decompileren om gegevens te verkrijgen die nodig zijn om de interoperabiliteit van een onafhankelijk ontwikkeld computerprogramma met andere programma's vast te stellen, dient de Licentiehouder dit voornemen schriftelijk kenbaar te maken aan ZEISS, waarna ZEISS, naar eigen goeddunken, de nodige gegevens binnen een redelijke termijn zal verstrekken.

4.4 De Licentiehouder mag geen copyright- en/of auteursrechtvermeldingen wijzigen of verwijderen die aan de ZEISS apparaatsoftware worden toegeschreven.

4.5 ZEISS blijft de eigenaar van alle rechten op de ZEISS apparaatsoftware, zelfs als de Licentiehouder de ZEISS apparaatsoftware wijzigt, en/of combineert met programma's van de Licentiehouder of die van derden en daardoor inbreuk maakt op deze EULA. Indien de Licentiehouder of een derde partij die in opdracht van de Licentiehouder werkt, vanwege het toepasselijk dwingend recht moet worden beschouwd als de eigenaar van de rechten op de aanpassingen of koppelingen, verleent de Licentiehouder aan ZEISS in de ruimst mogelijke mate de gebruiksrechten daarop, inclusief en zonder enige beperking een exclusief, eeuwigdurend, wereldwijd, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om deze aanpassingen/koppelingen te gebruiken, te verhandelen, te kopiëren, te verspreiden en publiekelijk beschikbaar te maken. Daarnaast dient (indien van toepassing) de Licentiehouder ervoor te zorgen dat ook de betreffende derde partij deze rechten aan ZEISS verleent.

5 Vrijwaring van garantie
5.1 Tenzij anders overeengekomen tussen ZEISS en de Licentiehouder, wordt de ZEISS apparaatsoftware voetstoots geleverd. ZEISS biedt geen enkele expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de ZEISS apparaatsoftware, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties betreffende de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. ZEISS garandeert niet dat de ZEISS apparaatsoftware aan de vereisten van de Licentiehouder voldoet of dat de ZEISS apparaatsoftware vrij van fouten is. ZEISS geeft geen garantie inzake niet-inbreuk.

5.2 Tenzij anders overeengekomen tussen ZEISS en de Licentiehouder, bevat deze EULA alle verplichtingen waaraan ZEISS zal voldoen ten aanzien van de ZEISS apparaatsoftware.

6 Beperking van aansprakelijkheid
6.1 ZEISS is aansprakelijk voor schade (i) voor zover de aansprakelijkheid van ZEISS niet kan worden beperkt of uitgesloten volgens het toepasselijke recht, in het bijzonder volgens de toepasselijke wet op productaansprakelijkheid; (ii) die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ZEISS, zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, plaatsvervangers of onderaannemers; en (iii) aan leven, lichaam of gezondheid die is veroorzaakt door opzet of nalatigheid van ZEISS, zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, plaatsvervangers of onderaannemers.

6.2 Tenzij anders bepaald in paragraaf 6.1: (a) is ZEISS in geen geval aansprakelijk voor enige winstderving, gegevensverlies, indirecte, bijzondere, incidentele, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze EULA of met het gebruik van de ZEISS apparaatsoftware, ongeacht of een dergelijke vordering is gebaseerd op schending van garantie, contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, ongeacht de oorzaak van dergelijke verliezen of schade, en (b) is de totale aansprakelijkheid van ZEISS voor enige vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze EULA beperkt tot een totaalbedrag van EUR 1.000.

7 Gegevensbescherming
Raadpleeg het privacybeleid van ZEISS voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ZEISS in verband met het verstrekken van de ZEISS apparaatsoftware.

8 Toepasselijke wetgeving; exportcontrole
8.1 De Licentiehouder is ervoor verantwoordelijk dat diens gebruik van de ZEISS apparaatsoftware in overeenstemming is met alle wettelijke en regelgevende vereisten die op de Licentiehouder van toepassing zijn.

8.2 De Licentiehouder wordt ervan op de hoogte gesteld dat de export of herimport van de ZEISS apparaatsoftware, gegevens en documentatie is onderworpen aan de toepasselijke export- en importbepalingen van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie en/of de Verenigde Staten.

9 Slotbepalingen
9.1 Deze EULA en alle geschillen die hieruit voortvloeien of ermee verband houden, zijn uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de toepasselijke collisieregels. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980, evenals alle daarmee verband houdende overeenkomsten, zijn niet van toepassing.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze EULA, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Jena.

9.3 Indien bepalingen van deze EULA geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig en/of niet-afdwingbaar zijn of worden, blijft de doeltreffendheid van de overige bepalingen van deze EULA onaangetast.

Laatste herziening: september 2019